ข้อมูลการจ่ายปันผล

นโยบายเงินปันผล

            ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

วันที่ขึ้นเครื่องหมายวันปิดสมุดทะเบียนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่จ่ายเงินปันผลประเภทเงินปันผล (ต่อหุ้น)หน่วยรอบผลประกอบการเงินปันผลจาก
         
         
         
         

Compare listings

เปรียบเทียบ