ข้อมูลการจ่ายปันผล

นโยบายเงินปันผล

  • ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
24 ส.ค. 2565 25 ส.ค. 2565 9 ก.ย. 2565 เงินปันผล 0.0379 บาท 1 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565    
                 
                 
                 

Compare listings

เปรียบเทียบ