ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

          บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (“ลูกหนี้ NPLs”) จากธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น หรือนิติบุคคลตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อนำมาบริหารจัดการปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้เสียร่วมกันกับลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถที่จะชำระหนี้ที่ค้างชำระและสามารถดำเนินกิจการของตนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (“NPA”) เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาและจำหน่ายต่อไป

ประเภทสินทรัพย์ด้อยคุณภาพภายใต้การจัดการของบริษัทฯ

Corporate Loan

Housing Loan

          ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ “บริษัทบริหารสินทรัพย์” ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) และเริ่มลงทุนบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน โดยบริษัทฯ มีความชำนาญในการบริหารจัดการหนี้ ประเภทสินเชื่อธุรกิจ (Corporate Loan) และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Housing Loan) เป็นหลัก

Compare listings

เปรียบเทียบ