คณะกรรมการบริษัท

นายมานิต นิธิประทีป

ประธานกรรมการบริษัท,
กรรมการ, กรรมการอิสระ

นายปริญช์ ผลนิวาศ

กรรมการ, กรรมการอิสระ

นายบุญยง ตันสกุล

กรรมการ, กรรมการอิสระ

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

กรรมการ

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวปณิตตรา อัครวิเนค

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นายกนกกิต นวสิริ

กรรมการบริหาร

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการอิสระ

Compare listings

เปรียบเทียบ