ข้อมูลบริษัท

 

ประวัติบริษัท

2000

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท

วันที่ 22 สิงหาคม 2543 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท ริชชี่แคปปิตอล อัลลายแอนซ์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 0.10 ล้านบาท

2003

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 10.00 ล้านบาท

2004

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด

วันที่ 11 กันยายน 2547  มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯจากเดิม บริษัท ริชชี่ แคปปิตอล อัลลายแอนซ์ จำกัด เป็น บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด

2013

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 25.00 ล้านบาท 

2013

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด และได้รับอนุมัติเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์

ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541

2013

ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (Corporate Loan) ครั้งแรก

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 58.68 ล้านบาท

2014

ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (Corporate Loan)

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 110.60 ล้านบาท

2015

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 100.00 ล้านบาท

2015

ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (Corporate Loan)

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 44.00 ล้านบาท

2016

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 130 ล้านบาท

2016

ซื้อสินเชื่อด้อยคุณภาพประเภทลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย (Retail Loan) ครั้งแรก

มูลค่าสุทธิรวมทั้งสิ้น 85.40 ล้านบาท

2016

ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (Corporate Loan)

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 20.00 ล้านบาท

2017

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 180.00 ล้านบาท

2017

ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยครั้งแรก (Housing Loan)

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 142.51 ล้านบาท

2018

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 230.00 ล้านบาท

2018

ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (Corporate Loan)

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 14.24 ล้านบาท

2018

ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Housing Loan)

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 139.29 ล้านบาท

2019

ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (Corporate Loan)

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 239.68 ล้านบาท

2020

ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Housing Loan)

มูลค่าสุทธิรวมทั้งสิ้น 88.00 ล้านบาท

2021

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

แปรสภาพจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด เป็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Compare listings

เปรียบเทียบ