การประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แบบฟอร์ม ค. แบบฟอร์มส่งคำถาม

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เอกสารแนบ :

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์

ร่างข้อบังคับของ บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งจะมีบริษัท โฮลดิ้ง เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท)

ร่างข้อบังคับของ บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเปรียบเทียบกับข้อบังคับเดิม) ตามหลักเกณฑ์ล่าสุดของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

แผนที่สถานที่การจัดประชุม

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เอกสารแนบ :

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code)

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ

  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แบบฟอร์ม ค. แบบฟอร์มส่งคำถาม

Compare listings

เปรียบเทียบ