การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เอกสารแนบ :

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code)

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ

  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แบบฟอร์ม ค. แบบฟอร์มส่งคำถาม

Compare listings

เปรียบเทียบ