พันธกิจ

            บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน ด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เป็นเลิศที่สามารถเข้าถึง ใส่ใจ และพร้อมที่จะให้โอกาสแก่ลูกหนี้หาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และลูกหนี้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคม พร้อมที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพด้วยความเท่าเทียมกัน โปร่งใส และมีความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพิ่มคุณค่า และศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กร มีส่วนในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคม เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ทรัพย์สินรอการขาย

Compare listings

เปรียบเทียบ