ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (Corporate Loan)

  • 3 ปี ที่ผ่านมา
  • 1

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 239.68 ล้านบาท

Compare listings

เปรียบเทียบ