ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Housing Loan)

  • 4 ปี ที่ผ่านมา
  • 1

มูลค่าสุทธิรวมทั้งสิ้น 88.00 ล้านบาท

Compare listings

เปรียบเทียบ