ซื้อสินเชื่อด้อยคุณภาพประเภทลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย (Retail Loan) ครั้งแรก

  • 3 ปี ที่ผ่านมา
  • 1

มูลค่าสุทธิรวมทั้งสิ้น 85.40 ล้านบาท

Compare listings

เปรียบเทียบ