คณะกรรมการบริหาร

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 

ประธานกรรมการบริหาร

นายกนกกิต นวสิริ 

กรรมการบริหาร

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ 

กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวปณิตตรา อัครวิเนค

กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

Compare listings

เปรียบเทียบ