คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายบุญยง ตันสกุล 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกนกกิต นวสิริ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวปณิตตรา อัครวิเนค

กรรมการบริหารความเสี่ยง,
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นายโคบี้ บุญบรรเจิดศรี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Compare listings

เปรียบเทียบ