ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ(2)

          บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (“ลูกหนี้ NPLs”) จากธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น หรือนิติบุคคลตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อนำมาบริหารจัดการปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้เสียร่วมกันกับลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถที่จะชำระหนี้ที่ค้างชำระและสามารถดำเนินกิจการของตนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (“NPA”) เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาและจำหน่ายต่อไป  ดังนั้น การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1. ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และ 2.  ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รูปภาพ : สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย
รูปภาพ : สรุปขั้นตอนการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย

ตาราง  :  สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำแนกตามประเภทของสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2561-2563 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ :

1/  หนี้เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้อง  

 

2/  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

 

3/  อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

หมายเหตุ :

1/  หนี้เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้อง  

 

2/  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

 

3/  อ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. 

แผนภาพ  :  สัดส่วนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำแนกตามประเภทของสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2561-2563 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

Compare listings

เปรียบเทียบ