KCCAMC ชื่อใหม่ รับ KCC ขยับขึ้นโฮลดิ้ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0543 บาทสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 620,000,000 หุ้นรวมเป็นเงิน 33,660,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 11 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567

เข้าร่วมการสนทนา

Compare listings

เปรียบเทียบ