ตำแหน่งงาน

พนักงาน IT

พนักงาน IT 1 อัตรารายละเอียดของงาน• ตรวจสอบความมั่นคงปลอกภัยและทบทวนระบบการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ• บริการติดตั้ง...

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1 อัตรารายละเอียดของงาน• ตัดภาระหนี้ลูกหนี้ Retail, Housing• รายงานเงินรับลูกหนี้ Retail รายวัน• รายงาน SBT ลูกหนี้ Retail, Housing...

ทนายความ

ทนายความ 1 อัตรา รายละเอียดของงาน• ตรวจและร่างสัญญา นิติกรรมสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย• ร่างและวิเคราะห์...

Compare listings

เปรียบเทียบ